Naar een uniform opnamedossier

De heelkundige afdelingen van het SFZ hebben in 2016 reeds uitgebreid werk gemaakt van een aangepast anamneseformulier en opnamedossier. Uniformiteit in de manier van bevragen en noteren versterkt de zorgkwaliteit en komt de patiënt enkel ten goede.

In de daaropvolgende periode werd deze uniforme aanpak overal geïntegreerd, over alle verpleegafdelingen van het ziekenhuis heen. Zowel de verblijfsafdelingen, dagopnames als de dienst spoedgevallen maken er gebruik van. In navolging zijn ook de diensten inwendige ziekten en geriatrie naar een gelijkaardig dossier overgegaan, conform de richtlijnen van NIAZ.

In 2018 focusten we verder vooral op:


  • een efficiënte uitwisseling en afstemming tussen de diverse diensten
  • het ter beschikking stellen van de nodige informatie op het juiste moment
  • vroegtijdige detectie van veiligheidsrisico's (o.a. risico op vallen, trombose en delier, bepaling van de ASA-klasse, opvolgen van de voedingsstatus, …)
  • de uniforme voorbereiding van de opname voor een geplande ingreep onder anesthesie bij elke volwassen patiënt vanaf 16 jaar
  • duidelijke afspraken bij de uitrol over alle disciplines heen