ANESTHESIE


De preoperatieve voorbereiding van de chirurgische patiënt

Dr. Stijn Loonbeek, anesthesist

Om de opvang van de chirurgische patiënt beter te organiseren, werd onlangs het preoperatieve traject hertekend. Dit gebeurde in overleg met de medisch directeur, de IT-afdeling, afgevaardigden van het verpleegkundig departement, de dienst anesthesie en de huisartsen. De huisarts zal immers een belangrijke rol blijven innemen in de preoperatieve voorbereiding.

De preoperatieve KCE-richtlijnen zullen de basis vormen voor onderzoeken. De huisartsen maken hierbij gebruik van een preoperatief E-form waarin de nuttige medische informatie, in voorbereiding op de ingreep, terug te vinden is. Een opleiding volgt in september.

2 stromen binnen het SFZ

Het SFZ werkt met 2 stromen: een voor ingrepen onder algemene anesthesie via het dagziekenhuis en een voor operaties waarvoor opname vereist is.

De eerste stroom

Patiënten in de eerste stroom worden in het preoperatieve traject begeleid door het dagziekenhuis. Ze krijgen de nodige ondersteuning bij het correct invullen van het opnamedossier, met extra aandacht voor de medicatielijst en in het bijzonder voor het gebruik van anticoagulantia en medicatie die moet worden ingenomen de ochtend van de operatie. De nodige uitleg over de opname en het nuchter zijn wordt verstrekt en de infobrochure ‘Anesthesie’ wordt meegegeven. Als er daarna nog vragen zijn, kan de patiënt een afspraak maken op de preoperatieve raadpleging anesthesie.

Aan de hand van de KCE-app ‘preoperatieve richtlijnen’ wordt nagegaan of bijkomende onderzoeken (labo, ecg, …) nodig zijn. In dat geval wordt de patiënt doorverwezen naar de huisarts. Het dossier wordt verder opgevolgd door de verpleegkundigen van de preoperatieve raadpleging. De dag voor de ingreep belt de patiënt zelf naar het onthaal van het ziekenhuis om een uur van opname te krijgen. Het dagziekenhuis werkt volgens het ‘just in time’-principe, waardoor patiënten kort voor het geplande uur van de ingreep opgenomen worden.

"In de preoperatieve voorbereiding neemt de huisarts een actieve rol op."

De tweede stroom

Patiënten in de tweede stroom worden gescreend door de medewerkers van de preoperatieve raadpleging aan de hand van de operatielijsten, het medische dossier en de KCE-preoperatieve richt­lijnen. Zij worden opgebeld om in te schatten in hoeverre de voorbereiding goed verloopt en ze worden aan­gemoedigd om het opnamedossier volledig en correct in te vullen, met de nodige aandacht voor de actuele medicatie. De noodzakelijke preoperatieve onderzoeken gebeuren bij voorkeur bij de huisarts.

Indien nodig wordt er een afspraak voorzien op de preoperatieve raad­pleging. Hier krijgt de patiënt onder­steuning bij het vervolledigen van het opnamedossier en uitleg over de opname en het nuchter zijn.

Er wordt ook aandacht besteed aan de medicatielijst met richtlijnen rond het stoppen van anticoagulantia, welke medicatie de ochtend van de opname mag worden ingenomen en uitleg gegeven over postoperatieve pijnmedicatie.

Op de preoperatieve raadpleging wordt nagekeken of de nodige preoperatieve onderzoeken uitgevoerd zijn bij de huisarts. Eventueel wordt er contact opgenomen met de huisarts om de preoperatieve voorbereiding af te stemmen. Patiënten kunnen hier met al hun vragen terecht, eventueel wordt de chirurg gecontacteerd bij onduidelijkheden. Anesthesieproblemen kunnen besproken worden met een anesthesist.

Als de preoperatieve onderzoeken niet bij de huisarts uitgevoerd kunnen worden, gebeurt dit in het ziekenhuis.

De huisarts bezorgt ons dan volgende gegevens: - Medische voorgeschiedenis - Actuele medicatielijst - Preoperatieve onderzoeken a.d.h.v. de KCE-app - Andere relevante informatie (nazorg, familiale toestand, …)

Deze informatie wordt digitaal aange­leverd in E-forms (PDF) die naar de dienst Anesthesie gestuurd kunnen worden.

Coronaproof

Elke patiënt wordt 2 dagen voor de operatie opgebeld om de Covid-vragenlijst te overlopen en dan ‘al dan niet’ groen licht te krijgen voor de opname en operatie. Dit gebeurt nu aan de hand van een digitale vragenlijst.

Het belang van het KWS

Alle informatie wordt opgenomen in het elektronisch patiëntendossier (KWS) zodat ze beschikbaar is voor de zorgverleners betrokken bij de opname en het ziekenhuisverblijf. Dit is een belangrijke meerwaarde van het project. Het verzamelen van deze informatie vergemakkelijkt ook de nazorg voor de patiënt. De huisarts kan door de betrokkenen of de sociale dienst gecontacteerd worden bij nood aan organisatie van postoperatieve thuiszorg.

De verpleegkundigen van de preoperatieve raadpleging

Maak kennis met onze anesthesisten

Dr. Ann Demot

Dr. Christine Lescrenier

Dr. Guy Hoes

Dr. Hanne Hoskens

Dr. Joke Meyns

Dr. Katleen Mertens

Dr. Kris Nelissen

Dr. Lut Jaspers

Dr. Patricia Ruts

Dr. Sofie Lambrichts

Dr. Stijn Loonbeek